Перейти к содержимому
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň

“Şir” hokkeý kluby

“Şir” hokkeý kluby​nyň

Gysga maglumaty

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Şir” hokkeý kluby 2013-nji ýylyň 4-nji martynda hereket edip başlady we şol wagt onyň düzüminde 12-13 ýaşdan ýokary bolan hokkeý oýunçylary çykyş edýärdi. Häzir olar ýetginjek hokkeýçilere öwrüldiler. Hokkeý oýnuna kämilleşmek boýunça ýurdumyzda ähli şertleriň döredilýändigi sebäpli Türkmenistanyň Söwda  we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Şir” hokkeý klubynyň oýunçylary tiz wagtda taplanyp, gysga wagtda Türkmenistanyň öňdebaryjy toparlarynyň birine öwrüldi.

“Şir” hokkeý kluby​nyň

Gazanan üstünligi

"Şir" Hokeý klubynyň

Toparlary

Ýetginjekler topary

Uly Esasy topary

Çagalar topary

“Şir” hokkeý kluby​nyň

Surat Galereýasy

Täzelikler

                  Mundan başga-da, Ýurduň uly ýaşdaky toparlarynyň milli ýygyndysy şu ýylyň 20-nji fewraly —  6-njy marty aralygynda Belarus Respublikasynyň Minsk şäherinde geçiriljek okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna gatnaşarlar. Okuw-türgenleşikler tamamlanandan soňra, mart aýynyň 10-16 aralygy Gyrgyzystan Respublikasynyň Bişkek şäherinde geçiriljek, Dünýä çempionatynyň üçünji diwizionynyň «A» toparçasynyň duşuşyklaryna gatnaşmagy maksat edinilýär.  Biziň “Şir” hokkeý klubymyzdan hem Taňňyýew Gurbanmyrat, Esenow Öwezguly türgenlerimiz we Weliýew Ilýas ýygyndy toparyň tälimçisi hökmünde gatnaşarlar. 

                 Şeýle hem şol aýda Türkmenistanyň ýetginjek ýygyndy topary “U-18” ýaşa çenli Günorta Afrika Respublikasynyň Keýptaun şäherinde geçiriljek üçünji diwizionynyň “B” toparçalarynyň arasynda geçiriljek ýaryşa gatnaşmaga meýilleşdirilýär. Biziň ýetginjek toparymyzdan: Muhyýew Allan, Mowsesýan Armen, Orazow Nazar, Durdyýew Iskenderhan, Jepbarow Oraz, Annamyradow Aga, Amanmedow Aýmyrat, Ýollyýew Serdar we Batyrow Daýanç oýunçylarymyz we Ataýew Maksat ýygyndy toparynyň tälimçisi hökmünde gatnaşmagy meýilleşdirilýär.

 

                                                                                  2024-nji ýyl möwsümleýin hokkeý boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi.                                                                            Dokuzynjy gezek geçirilýän milli çempionatynyň täze möwsüminde alty topar ýaryşdy. Olar: «Şir,» «Galkan», «Nesil», «Oguzhan», we «Merdana» hokkeý toparlarydyr. Oýunlaryň geçirilen ýeri we wagty: «Galkan» gyşky oýunlar sport toplumynyň buzly meýdançasy. 
“Şir” – “Merdana”
10.01.2024
16:00
3-0
“Nesil” –   “Oguzhan”
11.01.2024
16:00
5-8
“Galkan” – “Watançy”
12.01.2024
16:00
3-0
Möwsümiň ilkinji duşuşygynda biziň toparymyz «Merdana» toparyny 3:0 hasabynda ýeňdi.
“Merdana” – “Oguzhan”
16.01.2024
16:00
0-3
“Galkan” – “Nesil”
17.01.2024
16:00
12-2
“Watançy” – “Şir”
18.01.2024
16:00
0-3
“Merdana” – “Galkan”
19.01.2024
16:00
0-3
Oýunyň ikinji tapgyrynda “Watançy” topary duşyşyga gelmänligi sebäpli, utuş biziň hasabymyza ýapyldy.
“Merdana” – “Nesil”
23.01.2024
16:00
0-3
“Şir” – “Galkan”
24.01.2024
16:00
10-4
“Oguzhan” – “Watançy”
25.01.2024
16:00
3-0
Tapgyryň üçünji duşuşygynda “Galkan” topary “Şir” toparymyzdan 10-4 hasaby bilen üstün çykmagy başardy.
“Galkan” – “Oguzhan”
30.01.2024
16:00
7-5
“Şir” – “Nesil”
31.01.2024
16:00
10-0
“Merdana” – “Watançy”
01.01.2024
16:00
0-0
Möwsümiň 4-nji tapgyrynda bolsa , klubymyzyň ýaş sporty söýüjileri  “Nesil” toparyny 10-0 hasaby bilen ýeňdi!
“Nesil” – “Watançy”
07.01.2024
16:00
3-0
“Oguzhan” – “Şir”
08.01.2024
16:00
4-7

Ahyrky 5-nji tapgyrynda bolsa, klubymyzyň oýunçylary ezberlik görkezip, 7-4 hasaby bilen ýeňiş gazanmagy başardylar

Şeýlelikde, ýetginjekler ýygyndysy Aziýanyň we Okeaniýanyň bilelikdäki çempionatynda ajaýyp üstünlik gazandy. Türkmen topary jemi ýaryşa gatnaşan 6 toparyň dördüsinden öňe saýlanyp, kümüş medal gazanmagy başardy.

Türkmenistanly ýetginjekler ýaryşdaky ilkinji duşuşygynda Özbegistanyň ýygyndysyndan 0:5 hasabynda utulan hem bolsa, soň dört duşuşykda Taýlandy 4:3, Birleşen Arap Emirliklerini 7:2, Mongoliýany 6:4, Eýrany 14:1 hasap bilen ýeňdi. Bäş duşuşykda dört ýeňiş gazanan türkmen hokkeýçileri bu duşuşykda garşydaş derwezä 31 şaýba geçirmegi başardylar.
Arhipow Matweý bilen Muhyýew Allan bäş duşuşykda 6 gezek tapawutlanyp, iň netijeli oýunçylaryň ilkinji bäşligine girmegi hem guwandyryjy ýagdaýdyr. Şeýle hem Matweý Arhipow 7 assist bilen ilkinji dörtlüge girmegi başardy.

Şeýlelikde, ýetginjekler ýygyndysy Aziýanyň we Okeaniýanyň bilelikdäki çempionatynda ajaýyp üstünlik gazandy. Türkmen topary jemi ýaryşa gatnaşan 6 toparyň dördüsinden öňe saýlanyp, kümüş medal gazanmagy başardy.

Şeýlelikde, ýetginjekler ýygyndysy Aziýanyň we Okeaniýanyň bilelikdäki çempionatynda ajaýyp üstünlik gazandy. Türkmen topary jemi ýaryşa gatnaşan 6 toparyň dördüsinden öňe saýlanyp, kümüş medal gazanmagy başardy.

   2023-nji ýylyň 13-19-njy ýanwary aralygynda geçirilen, Türkmenistanyň hokkeý boýunça milli ýygyndysy Yslam döwletleriniň we Tatarystan Respublikasynyň milli ýygyndylarynyň arasynda geçirilýän Kazan Hockey Cup I halkara ýaryşyndaky çykyşyny tamamlady.

   Bilşimiz ýaly “Şir” hokkeý klubymyzdan hem I derejeli hokkeý oýunçymyz Öwezguly Esenow hüjümçi bolup, klubyň Topar başlygy, baş tälimçiniň kömekçisi Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň tälimçisi Ylýas Weliýew tälimçi hökmünde gatnaşdylar.

   Şeýlelikde, Türkmenistanyň ýygyndysy üçünji orny eýeledi.

  Tatarystanyň paýtagtynda geçirilýän halkara ýaryşa bolsa 13 döwletden 300-den gowrak hokkeýçiniň gatnaşýandygyny ýatladýarys. 

“ŞIR” HOKKEÝ KLUBYNYŇ

TÜRGENLEŞIK REJESI