Перейти к содержимому
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň

“Şir” hokkeý kluby

“Şir” hokkeý kluby​nyň

Gysga maglumaty

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Şir” hokkeý kluby 2013-nji ýylyň 4-nji martynda hereket edip başlady we şol wagt onyň düzüminde 12-13 ýaşdan ýokary bolan hokkeý oýunçylary çykyş edýärdi. Häzir olar ýetginjek hokkeýçilere öwrüldiler. Hokkeý oýnuna kämilleşmek boýunça ýurdumyzda ähli şertleriň döredilýändigi sebäpli Türkmenistanyň Söwda  we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Şir” hokkeý klubynyň oýunçylary tiz wagtda taplanyp, gysga wagtda Türkmenistanyň öňdebaryjy toparlarynyň birine öwrüldi.

“Şir” hokkeý kluby​nyň

Gazanan üstünligi

"Şir" Hokeý klubynyň

Toparlary

Çagalar topary

Uly Esasy topary

“Şir” hokkeý kluby​nyň

Surat Galereýasy

Täzelikler

   2023-nji ýylyň 13-19-njy ýanwary aralygynda geçirilen, Türkmenistanyň hokkeý boýunça milli ýygyndysy Yslam döwletleriniň we Tatarystan Respublikasynyň milli ýygyndylarynyň arasynda geçirilýän Kazan Hockey Cup I halkara ýaryşyndaky çykyşyny tamamlady.

   Bilşimiz ýaly “Şir” hokkeý klubymyzdan hem I derejeli hokkeý oýunçymyz Öwezguly Esenow hüjümçi bolup, klubyň Topar başlygy, baş tälimçiniň kömekçisi Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň tälimçisi Ylýas Weliýew tälimçi hökmünde gatnaşdylar.

   Şeýlelikde, Türkmenistanyň ýygyndysy üçünji orny eýeledi.

  Tatarystanyň paýtagtynda geçirilýän halkara ýaryşa bolsa 13 döwletden 300-den gowrak hokkeýçiniň gatnaşýandygyny ýatladýarys. 

“ŞIR” HOKKEÝ KLUBYNYŇ

TÜRGENLEŞIK REJESI